API Gateway

.../ccsAPI/GetKhoanThu

Data Hướng dẫn Giá trị demo
{
"Makh": "string", Do ngân hàng cấp ccs123456
"account": "string", Mã SV B19101002
"pass": "string" Nếu nhà trường ko yêu cầu kiểm tra pass -> Pass có thể để trống
}

.../ccsAPI/GachNo

Data Hướng dẫn Giá trị demo
{
"referenceId": "string", Do ngân hàng cấp ccs123456
"account": "string", Mã sinh viên
"pass": "string", Để kiểm tra sinh viên chuyển đủ số tiền theo Viet-QR không Nếu nhà trường ko yêu cầu kiểm tra pass -> Pass có thể để trống
"strKhoanDanop": "string" Code1;số tiền|Code2;số tiền Khoan01;500000|Khoan02;150000
}

.../ccsAPI/CheckTonTaiGiaoDich

Data Hướng dẫn Giá trị demo
{
"referenceId": "string", Do ngân hàng cấp ccs123456
"NoiDungThanhToan": "string", Mã SV + orderID B19101002 orderid 31032023091921
"Sotien": double // Để kiểm tra sinh viên chuyển đủ số tiền theo Viet-QR không 100000
}

.../ccsAPI/GachNoVietQR

Data Hướng dẫn Giá trị demo
{
"referenceId": "string", Do ngân hàng cấp ccs123456
"NoiDungThanhToan": "string", Mã SV + orderID B19101002 orderid 31032023091921
"Sotien": double // Để kiểm tra sinh viên chuyển đủ số tiền theo Viet-QR không 100000
}

Chỉ Gạch nợ khi đủ số tiền và NoiDungThanhToan giống trong VietQR. Dùng API http://api.quanlydaotao.edu.vn/ccsAPI/CheckTonTaiIdOrder để kiểm tra trước khi nhận tiền và gạch nợ

Return: Nếu Thành công trả về chuổi OK:Số chứng từ. Nếu không thành công trả về chuổi: Thông báo lỗi

.../ccsAPI/CheckTonTaiGiaoDichAGR

Data Hướng dẫn Giá trị demo
{
"codeAGR": "string", Do ngân hàng cấp 100001
"masv": "string", Mã sinh viên CD001
}

Return: OK|Họ và tên Sinh Viên|Số tiền (OK|Nguyễn Văn A|100000)

.../ccsAPI/GachNoAGR

Data Hướng dẫn Giá trị demo
{
"codeAGR": "string", Do ngân hàng cấp 100001
"masv": "string", Mã sinh viên CD001
"Sotien": double Để kiểm tra sinh viên chuyển đủ số tiền theo Viet-QR không 100000
}

Chỉ Gạch nợ khi đủ số tiền trong VietQR. Dùng API .../ccsAPI/CheckTonTaiGiaoDichAGR để kiểm tra trước khi nhận tiền và gạch nợ

Return: Nếu Thành công trả về chuổi OK:Số chứng từ. Nếu không thành công trả về chuổi: Thông báo lỗi


---BẢNG MÃ LỖI---

ERR_01 = "Không xác định được các khoản nộp."
ERR_02 = "Sai số tiền yêu cầu."
ERR_03 = "Sai Mã sinh viên Hoặc Giao dịch không tồn tại"
ERR_04 = "Sai code Ngân hàng."
ERR_05 = "Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ chuyển khoản ONLINE."
ERR_06 = "Hệ thống hiện đang khóa chức năng chuyển khoản ONLINE."
ERR_07 = "Không xác định được sinh viên."